Γενική Συνέλευση Σ.Φ.

Καλούμε όλους τους φοιτητές στη γενική συνέλευση του συλλόγου φοιτητών της ΑΣΚΤ, αυτή την Τετάρτη, 21/1, στην αίθ. DeChirico.

Βασικό θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Advertisements

Κανένα Συμβούλιο Διοίκησης σε καμία σχολή! Ο νόμος πλαίσιο θα ανατραπεί!

Τατελευταίαδύοχρόνια,αποτότεπουηΕλλάδαμπήκεστονμηχανισμόστήριξης,είμαστεμάρτυρεςμιαςσυνεχούςκαιπρωτοφανούςεπίθεσηςσταδικαιώματαεργαζομένωνκαινεολαίαςστοόνοματηςσωτηρίαςτηςχώρας.ΕίτεπρόκειταιγιατηνκυβέρνησηΠαπανδρέου,είτεγιατηνκυβέρνησητηςμάυρηςσυμμαχίαςΠΑΣΟΚ,ΝΔ,ΛΑΟΣ,πουήρθεναγκρεμίσειό,τιείχεαπομείνειαποκοινωνικά-εργασιακάκαιδημοκρατικάδικαιώματατωνεργαζομένωνκαιτωνλαικώνστρωμάτων,κάτωαποτιςεπιταγέςτουΔ.Ν.ΤκαιτηςΕυρωπαικήςΈνωσηςεπιχειρείταιησυντριπτικήκαταστρατήγησηκάθεεργασιακούδικαιώματοςαλλάκαιηπεριβόητηεκπαιδευτικήμεταρρύθμιση,μίαιστορίαπουδενξεκίνησετώρααλλάαποτελείκύριομέληματωνεκάστοτεκυβερνήσεωναποτημεταπολίτευσημέχρι σήμερα.ΟψηφισμένοςμέσαστοκαλοκαίρινόμοςΔιαμαντοπούλουαποτελείτοτελευταίοπαράδειγμαπροσπάθειαςτηςεξουσίαςνακαθορίσειτηφύσηκαιτηλειτουργίατουπανεπιστημίουσύμφωναμετιςανάγκεςτηςαγοράς,προετοιμάζονταςέναδυσοίωνοεργασιακόμέλλονγιατουςαποφοίτους,οιοποίοισεέναπλαίσιοπλαστώνδιαχωρισμώνδενθαέχουνκοινάδικαιώματακαιεπομένωςκοινέςδιεκδικήσεις.

Ήδη απο την ψήφιση του νόμου-Διαμαντοπούλου και μετά, παρατηρούμε τη δραματική περικοπή της χρηματοδότησης που έχει ως αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό, την απαξίωση και την υποβάθμιση των πανεπιστημίων. Υπο αυτές τις συνθήκες εξαθλίωσης και στο όνομα του “εξορθολογισμού” της ανώτατης εκπαίδευσης ξεκινούν οι συγχωνεύσεις ακόμα και καταργήσεις τμημάτων, με αποτέλεσμα τις απολύσεις προσωπικού, τον αποκλεισμό χιλιάδων νέων απο το να έχουν τη δυνατότητα για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση αλλά και την μισθολογική εξαθλίωση των εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Οι άθλιες αυτές συνθήκες θα ενταθούν με τη συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης. Τι είναι αυτά;

Στοπλαίσιοτουνόμου-Διαμαντοπούλουεισάγεταιένανέομοντέλοδιοίκησηςτωνιδρυμάτων,τασυμβούλιαδιοίκησης.Τασυμβούλιααυτάείναιέναόργανοτοοποίοαποτελείταιαπο15μέληκαισυγκεκριμένααπο8καθηγητές,6εξωπανεπιστημιακούς(managers,εγκάθετοιτουΥπουργείου)και1φοιτητή.Ορόλοςτωνσυμβουλίωνδιοίκησηςείναιναδιευθύνουνολόκληροτοίδρυμα,νακαθορίζουντηνπηγήεσόδωντουπανεπιστημίου,πωςαυτάθαμοιράζονταικτλ.Ουσιαστικά,παίρνουνόλεςτιςεξουσίεςαποτησύγκλητο,ηοποίαπλέονθαέχειμόνοακαδημαικάκαθήκοντα,ενώπαράλληλαθαμπορούννααίρουνακόμακαιτονπρύτανη.Βλέπουμε,λοιπόν,οτιμιλάμεγιαέναόργανομευπερ-εξουσία,τοοποίοθααποφασίζειγιαταπάντα(απολύσεις,επιβολήδιδάκτρων,διαγραφέςφοιτητών,τρόποςλειτουργίαςπανεπιστημίουκτλ)χωρίςναελέγχεταιαποπουθενάκαιθαεπανεκλέγεταικάθε6χρόνια.

Μέχριτώρα,οιφοιτητέςμέσωτωνσυλλόγωντουςείχαντοδικαίωμαναπαρεμβαίνουνσυλλογικάστηΣύγκλητοκαιναδιασφαλίζουντασυμφέροντατους(γιαπαράδειγμαηδέσμευσητηςΣυγκλήτουμαςοτικανέναςφοιτητήςδενθααναγκαστείνααγοράσεικάποιοσύγγραμα).Μετονέοκαθεστώςόμωςπουθαεγκαθιδρυθεί,φιμώνεταιηφοιτητικήφωνή,καταργείταιηεσωτερικήδημοκρατίακαθώςεάνεκλεγούνοινέεςδιοικήσειςθαπεριοριστείστοελάχιστοηδυνατότηταεποπτείαςκαιπαρέμβασηςτουμεγαλύτερουκαιπιοζωντανούμέρουςτηςπανεπιστημιακήςκοινότηταςστιςλειτουργίεςκαιταόργανατουιδρύματοςτου.

Μπροστά σε αυτή τη συνολική επίθεση που δέχεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, στον αγώνα για τη μη εφαρμογή – ανατροπή του νέου νόμου αποκτά θεμελιώδη σημασία η αποτροπή των εκλογών της νέας διοίκησης οι οποίες θα διεξαχθούν στη σχολή μας στις 21 Φλεβάρη και στην ουσία θα επικυρώσουν την εφαρμογή αυτού του νόμου εκτρώματος. Καλούμε όλους τους φοιτητές που αρνούνται να τους στερηθεί το δικαίωμα να σπουδάσουν δωρεάν, να συμμετέχουν και να στηρίξουν πρωτοβουλίες για το μπλοκάρισμα των συμβουλίων διοίκησης ωστε να ματαιωθούν στην πράξη.

ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΗΘΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απέναντι στον ατομικό δρόμο, προτάσσουμε τους συλλογικούς μας αγώνες


PARTEEEEEEEEEEEEEEEY!!!!!!!!

Σας περιμένουμε όλους στην ΠΑΡΤΑΡΑ που διοργανώνουμε παρέα με την ΑΚΑ (Αριστερή Κίνηση Αρχιτεκτονικής)!!!! Παρασκευή και 13, στο φουαγιέ-κυλικείο της ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256. λεωφορεία: 049 κ 914 απο Ομόνοια, οδός Αθηνάς, και στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα!